Hippocentrum Pouzdřany 

Nevíte co

 

No A?

 

Hotel

Výhled

na Pálavu

Klubovna

jezdců

Recepce

plná světla

Dvůr pro

koně

Hippocentrum Pouzdřany

 

Situace

Záměr pozůstává ze stavební aktivity v západní části pozemku a krajinářských úprav- stezek a výběhu, na jeho východní části.

Pozemek je bohatě členěn, obsahuje víc typů ploch.

 

Koncept

Návrh pracuje se 3 celky- První je hotel a restaurace, druhý jezdecké centrum se stájemi, výběhy, zázemím a třetí obsahuje výběhy a stezky pro koně a jezdce.

Restaurace je navržena pro přilákání turistů, cykloturistů, obsahuje zázemí pro degustace, přípravu jídla a pod..

Výraz všech budov vychází z původní architektury stodol a hospodářských objektů. Respektuje tradiční pojetí rozmístění objektů a stává se součástí okolní krajiny.

Restaurace umístěna viditelně u cesty zve lidi jednoduchou formou, výhledem směrem k pálavě, službami.

Cílem záměru je přinést oblasti novou zajímavou aktivitu- jezdectví. Pro turisty možnost ubytování v příjemném prostředí a podnikání výletů- cyklistických, pěších, jezdeckých, po okolních vinařstvích, obcích, po CHKO Pálava. Milovníkům koní nabízí prostor pro ustájení v atraktivní lokalitě se zapojením moderních přístupů ke chovu koní. Pro místní zemědělce vzniká možnost dodávat zde krmivo, seno nebo využívat odpady z chovu.

 

S ohledem na stávající územní plán bude vhodné záměr etapizovat, aby bylo možné rozjet budování značky po dobu povolování změny územního plánu.

 

Popis staveb

Hlavní stavba

Jednoduchá podélná hmota, spojující 2 provozy- hotel a restauraci. Restaurace v západní části u cesty a ve východní části hotel.

Objekt je v třetině rozdělen skleněným zářezem. Ten vizuálně člení objekt a zároveň propojuje restauraci a hotel recepcí.

Restaurace má zázemí v prvním podlaží. V druhém je, kvůli výhledu, odbytový prostor restaurace. Z části je uzavřen, z části tvořen krytou terasou.

Hotel tvoří série apartmánů různé velikosti na obou podlažích plus byt správce nebo majitele v prvním podlaží. Apartmány na 1. podlaží mají přístup z recepce. V případě zájmu je možnost apartmány rozprodat a vytvořit majitelům samostatné vstupy přímo od parkoviště.

Všechny apartmány mají svou lodžii nebo balkon.

Materiálově stavba pracuje s dřevěným obkladem v jednoduchém ponětí, v části hotelu je doplněn červenou omítkou nebo obkladem balkonů.

 

Jezdecké centrum

Pozůstává ze stájí, jezdecké haly a technického zázemí.

Budovy vytváří svým uspořádáním dvůr, který může může být využívaný jako výběh nebo předprostor pro péči o koně, přípravu jezdců a koní...

Všechny stavby mají opět jednoduchý tvar stodoly. Spojujícím motivem je přesah střech a a štítových stěn, čím vzniká orámování podélných fasád.

Materiály- bílá omítka, keramická taška, šedé deskové obklady. Vstupy olemovány červenými límci.

Objekt stájí obsahuje zázemí pro jezdce, sklady a 10 boxů pro koně.

V zázemí jezdců jsou sprchy, toalety a šatny odděleně pro obě pohlaví. Součástí je také klubovna s vlastní kuchyňkou, sprchou a toaletou. Je možné jí využít také pro přespávání menšího počtu lidí- např. skautů, táborníků...

 

Jezdecká hala - jednoduchý prostor o rozměrech 14x 36m.

Přístup do haly je z dvorku i z navazujících stezek.

Budova zázemí obsahuje garáže, dílnu pro drobné opravy, sklad krmiv, odděleně seno a jádro,

a kryté hnojiště.

Rozmístění objektů a vstupů do nich je navrženo s ohledem na praktičnost a komfort jezdců.

 

Řešení pozemku

V přední části kolem hotelu bude realizována parková úprava. Na jihu před hotelem formou květinových záhonu a nízké výsadby kvůli zachování výhledu. Na severní straně jsou navrženy stromy a stezka pro ježdění. Parkoviště bude v aleji stromů. Také mezi hotelem a stájemi je alej pro zachycení pachů a větru.

Prostory a plochy jezdeckého centra

Jižní hrana pozemku před stájemi a halou bude osázená stromy. Dvojice stromů bude vysazena i přímo ve dvoře mezi budovami pro vytvoření stínu a ochranu před větrem.

Jednolitý blok stromů bude vysazen i kolem koridoru ÚSES. Ten bude zároveň tvořit hranici mezi zastavěnou části pozemku a části určenou pro výběh koní.

Výběh koní

Rozprostírá se na převažující části pozemku. Bude rozčleněn živými ploty a menším ohrazeným výběhem zařezávajícím se do jeho plochy.

Výběh má pomocí systému krmítek a pítek motivovat koně k pohybu po celém výběhu.

Po obvode pozemku probíhají jezdecké stezky 2 obtížností. První jednoduchá, druhá se složitějším terénem, překážkami a skoky.

 

Ekonomika

Navržený záměr počítá se 2 zdroji příjmu. Hlavní celoroční zdroj bude ustájení koní a aktivity s nimi spojeny- projížďky, letní kurzy. Druhým zdrojem bude ubytování a restaurace pro kohokoliv, kdo krajinou prochází, projíždí.

 

Přínos pro oblast a životné prostředí

Záměr podporuje místní zemědělství. Přináší novou aktivitu, která stávajícím nekonkuruje a vytváří i příležitost pro prodej vína z produkce místních malých vinařů.

Ustájením svého koně si klienti, kteří zde budou jezdit, vytvoří ke krajině vztah. Je pravděpodobné, že budou mít větší zájem o rozvoj mikroregionu.

Pro místní ekosystém je pozitivní, že dojde k rozšíření lesa i koridoru ÚSES nad rámec požadavků daných územním plánem.

Pozemek nebude zemědělsky využíván, nastane příležitost pro symbiózu s místním zemědělstvím. Je zde možnost dodávat jezdeckému centru krmivo, seno. Hospodáři můžou ponechat část každoročně obráběné půdy volně pro produkci sena, krmiv. Nechat půdu oddechnout a přitom být v zisku. Také je možnost od centra odebírat hnůj.

 

Investiční odhad

Hlavní stavba- 38 mil. Kč

interiér restaurace- 2,5 mil. Kč

interiéry apartmánů- 200 000 Kč

interiér recepce kolem- 500 000 Kč

 

Stáje- 12 mil. Kč

interiér klubovny- 150 000 Kč

 

Hala- 10 mil. Kč.

Technické zázemí- 8 mil. Kč

 

Pojízdné plochy- 6,7 mil. Kč

Zpevněné plochy stezek, oplocení a překážky- 18 mil. Kč

Terénní úpravy- 1 mil. Kč

 

První etapa minimálně 48 mil. Kč.

Celkem minimálně 97 mil. Kč.

 

Odhad je zpracován formou porovnání obestavěným m3 a realizovaných m2 ploch s aktuálně platnou cenou za stavby uvedené složitosti dle ceníku RTS. Skutečná výše investice se může navyšovat v závislosti na svolených nebo požadovaných technických řešeních, úpravách rozsahu nebo dalších požadavků od třetích stran.

Projektant nemůže nést odpovědnost za případné škody způsobené nesprávností nebo neúplností odhadu.

 

Etapizace

První etapa – restaurace a hotel

Druhá etapa – stáje, výběh, hala a technické zázemí po změně omezení v části dnes určené pro vinařský dvůr.

Třetí etapa – parkour paradise, terénní výběhy a pod.

 

Zhodnocení

Záměr není plně v souladu s územním plánem. Možné je realizovat první etapu.

Pro další etapy bude nutné zrealizovat změnu územního plánu. Relativně schodně vnímáme stavbu stájí a jízdárny a prosaditelnost změny ÚP z vinařského dvora na vinařský dvůr s jízdárnou. Prosaditelnost a realizace parkour paradise bude časově a projekčně náročná.

 

Největší plus záměru je zároveň jeho ekonomickou slabinou - profilace na jezdectví. Na osoby se zájmem o koně. Je zde příležitost vytvořit centrum v přírodním prostředí, v populární oblasti. Místo pro zážitky, které se v tomto okolí nezopakují. Hotel a restaurace můžou provoz podpořit.

Vhodná je i etapizace záměru. Hotel a restaurace můžou fungovat jako první, stáje a zázemí pak po částech. Na závěr, po ustálení provozu, výběh a parkové úpravy.

 

Rizika souvisí zejména s aktuálně platným ÚP. Částečně s legislativou o půdách.

Výsledky projednávání:

Obec Pouzdřany - Starosta obce se záměrem problém nemá, nechá si poradit od zpracovatele aktuálně platného územního plánu. ÚP. Byl hrazen z dotací a proto by se neměl nejbližších cca 5 let měnit.

Stavební úřad – záměr není v souladu s územním plánem.. Stavební úřad bude požadovat úplný soulad s ÚP. (Proto je nutné první etapu realizovat jako Vinařský dvůr s penzionem v omezeném rozsahu)

Odbor Životního prostředí – záměr výstavby na plochách určených k zemědělskému využití může být problematický kvůli aktuálně platné legislativě. Půda má vysokou bonitu. Bude nutné prokázat přínos uvažované výstavby alespoň pro mikroregion.

 

Dá se předpokládat že povolení bude trvat dlouho a nemusí umožnit realizaci v plném rozsahu. Stejně pravděpodobně je ale možné předpokládat, že by záměr mohl být realizován v rozsahu schopném nabídnout kvalitní zázemí pro jezdce a koně.

 

 

Pohádka