Územní studie Kadolec


Územní studie pro obec Kadolec řeší běžné téma, jak navázat oblast pro nové stavby rodinných domů na stávající strukturu menší obce.

Lokalita posouvá hranici zastavitelného území. Je na ni vidět při příjezdu do obce, při průjezdu stávající částí bude ale neviditelná. Navrhujeme proto set podélně orientovaných staveb, který posune pohledový horizont, ale nenaruší celkový charakter obce.

Na řešenou lokalitu navazuje budoucí rezerva. V rámci studie jsme proto řešili možnost jejího napojení. V místě budoucí odbočky z obslužné komunikace necháváme záliv pro veřejný prostor.

Při návrhu parcelace jsme respektovali požadavky zástupců obce. Většina pozemků již měla vytipované budoucí vlastníky z řad stávajících občanů obce. Limitováni jsme byli zejména požadavky na samostatně stojící stavby a na velikost pozemků. Snažili jsme se zachovat uliční charakter obce.

Součástí studie byl návrh uličního prostoru. V obci jsou běžným jevem předzahrádky, proto jsme je zachovali i zde. Uliční charakter tvoříme definováním uliční čáry a okapovou orientací staveb. Výjimkou jsou dvě parcely v závěru, které mají volnější regulaci a lze tam stavby orientovat libovolně. Tím ponecháváme prostor pro oživení struktury.

V rámci regulace jsme se zabývali zejména základní hmotou domů a pak oplocení. Nemyslíme si, že vesnice = šikmá střecha. Naštěstí jsme v tomto našli pochopení jak na úřadě územního plánování, tak u zástupců obce. Z pohledu charakteru považujeme za důležitější charakter oplocení. Proto jsme se mu v regulacích věnovali podrobněji.

Důležitým momentem je veřejný prostor v místě budoucího napojení na oblast rezervy. V první etapě zde navrhujeme hřiště a volný prostor s lučním kvítím. Loučka po otevření rezervní lokality ustoupí silnici.