O projektu

Malá vesnice zve nově příchozí

Urbanistická koncepce navrhuje území dostupné a atraktivní pro stavebníky, kteří by mohli být přínosem
pro obec. S tím souvisí jak nabídka pozemků připravených pro výstavbu, tak úprava stávajících veřejných prostranství.

Vazby na okolní zástavbu a infrastrukturu jsou zkoordinovány s ohledem jak na dnešní stav, tak na případný
budoucí rozvoj.

Velikost pozemků je navržena ve vztahu k možnostem současných stavebníků ve velikostech v základu 800 m2 a 1000 m2.
Součástí lokality jsou i pozemky větší určené movitějším klientům.
Orientace pozemků a jejich velikosti umožňují na nich umístit stavby tak, aby byly dostatečně osluněny.
Základním předpokladem dosažení architektonické jednoty je stejná uliční šířka pozemků v jednotlivých typových částech a dodržením jednoduchých regulativů.

První studie: Návrh rozvojové lokality Za kostelem

Územní studie navrhuje souvislou zástavbu rodinných domů v navržených rozvojových lokalitých obce Kyjovice. Návrh ctí základní charakter území. Veřejné prostory jsou navrženy v přiměřených dimenzích s dostatečnou rezervou pro další rozvoj a dotvarování.

Zakladní motiv jsou ulice s přiměřenými domy orientovanými okapy podél ulic.
Uvnitř nově vzniklé oblasti jsou vyčleněny pozemky pro větší a výraznější stavby.
Koncepce dává důraz také na prostupnost a propojení. Tomu odpovídá navržená silniční komunikace a pěší spojka v území.


Lokalita Br-1 navrhuje domy orientované na jihozápad s přístupem od severu. Orientace domů je okapem podél silnice.
Tato lokalita je v přímém spojení se stávající strukturou a bude navazovat na nově vymezenou plochu sportoviště.
Lokalita Br-2 je novým prvkem ve struktuře obce. Domy jsou situovány podél komunikace a postupně sestupují
po svahu. Převážná orientace domů je jihovýchodní fasádou směrem do ulice a severozápadní směrem
do zahrady. Součásti lokality Br-2 jsou i pozemky pro výstavbu větších domů, které jsou orientovány
„po vrstevnici“. Lokalita je dopravně propojená komunikací v severním cípu řešeného území a pěší spojkou v sousedství kostela
(plochy VP a OK). Její součástí je i „slepé rameno“ na severovýchodním cípu jako příprava pro budoucí napojení pozemků z ploch rezervy.

Komunikace

Místní komunikace navazují na stávající síť. Návrh jejich dimenzí spolu s přidruženým prostorem a odstupem staveb je proveden tak, aby komunikace mohly být kvalitním veřejným prostorem – v lokalitě Br-1 je to zejména pomocí odsunu oplocení předzahrádek a přímé vazby na veřejné sportoviště.
V lokalitě Br-2 je to širším uličním profilem s přidruženým zeleným pásem a stromořadím navrženým podél komunikace.
Samostatným veřejným prostorem bude pěší propojení nové lokality s plochami v centru obce.

Regulace

Navržená hustota zástavby odpovídá struktuře sídla. Regulativy jsou jednoduché, mají stavebníkům pomáhat vytvořit kvalitní veřejný prostor aniž by je svazovali přehnanými požadavky. Pro lepší představu o kapacitě území ve vztahu ke stávající struktuře okolní zástavby
je zpracováno několik typových domů, jejich podoba a napojení je ale pouze orientační, důležité prvky popisuje regulační výkres.

Součástí regulativů je návrh výškové hladiny zastavění, tvaru střech, sklonu střešních rovin a maximální výšky hřebene.

Pro potřeby přesnějšího definování požadavků a regulace je území pracovně členěno na „Typové pozemky“.
Území Br-1 obsahuje typové pozemky číslo 1. Území Br-2 je členěno na typové pozemky číslo 2, 3 a 4:
2 - standardní rodinné domy orientované podél komunikace.
3 - volnější regulace staveb, umožňují stavbu architektonického solitéru.
    Umístění uvnitř struktury bude příjemným osvěžením bez poškození charakteru sídla.
4 - umožňují stavbu větších domů, vyžadují ale dodržení základních regulativů jako u pozemků typu 2.

 

 

Druhá studie: veřejná prostranství

Návrh úprav veřejných prostorů vychází z průzkumu současných kvalit a problémů veřejných prostranství. Hlavním cílem bylo jednotlivá místa zabydlet a podpořit tak společenský život v obci. Navrhli jsme hlavní zásady pro prostorové uspořádání a funkční využití veřejného prostranství a pro utváření jeho bezprostřední okolí, aby fungovalo dobře samo o sobě i ve vazbě na strukturu obce. Dotkli jsme se také konkrétních úprav parteru nebo výběru materiálů.

Nová náves

Sdružuje více funkcí – je místem potkávání, zastavení i hry. Strategická poloha, hezká proporce a orientace jsou předpokladem pro vznik kvalitního veřejného prostoru. Svažitý terén upravujeme do pobytových teras, které prostor přirozeně člení na jednotlivé funkce.

Na vrchní terase vzniká posezení s výhledem do krajiny, prostřední využíváme pro vznik nového dětského hřiště a posezení pod solitérním stromem. Spodní terasa je nejrozsáhlejší a tak kromě společenského prostoru před opravenými vinnými sklepy pojme i sportovní hřiště.

Prostoru nové návsi je ponechán vesnický parkový charakter. Prostor upravujeme udržovatelnou výsatbou, předlážděním, doplněním laviček a přesunem rušivých prvků tak, aby byl příjemný a účelný.

Kaple sv. Bartoloměje

Pro zvýraznění kaple navrhujeme parkové úpravy a s ní související výměnu dřevin. Výsadba nových listnatých stromů také oddělí duchovní prostor od budoucího hřiště a kulturního areálu. Součástí návrhu jsou i drobné opravy a návh umístění sochařských děl.

Kulturní areál

Lokalita je místem setkávání a společenského života. Úpravou povrchů, vytvořením důstojného vstupu, krytého posezení a nového pódia vzniká prostor, který bude plnohodnotně sloužit pro obecní slavnosti. Díky zachování soukromí a dobudování zázemí bude možné areál využít i pro soukromé oslavy.
Provázanost kulturního areálu a kulturního domu je podpořena vyznačením přechodu pro pěší změnou povrchu a vyvýšením. Srozumitelně tak dostávají přednost chodci a zklidní se průběh okolní dopravy

Sportoviště

Volný prostor nad kaplí je do budoucna uvažován pro plnohodnotné sportoviště. Navhujeme jej vybavit multifunkčním hřištěm, zázemím, krytým posezením, dětským hřištěm a volným prostorem pro setkávání. Vhodným doplněním se jeví například rozšíření o grilovací místa nebo petanque. Hřiště o rozměrech 18x36 m je vhodné pro kopanou, volejbal, nohejbal, tenis, badminton, streetball a softtenist.

Zázemí hřiště bude umístěno tak, aby odclonilo prostor kolem kaple od provozu sportoviště.

Zeleň jako hranice, shromaždiště i identita

Se zelení v územní studii pracujeme ve třech významech.

Zeleň jako hranice definuje prostor, jeho fyzické i mentální hranice a má tedy oddělující funkci.
Formou jsou stromořadí, keřová a bylinná patra a terénní valy.

Zeleň jako shromaždiště jsou výrazné body,
například solitérní strom na nové návsi nebo kruhový záhon před kulturním domem, které přirozeně přitahují obyvatele.

V rámci zeleně jako identity pracujeme převážně se stávající zelení, staré vzrostlé stromy kultivujeme, sady a záhony doplňujeme.

Počítáme s výběrem lokálních dřevin, lučních bylin a zeleně.